Chủ nhân học bổng Andrew 2012

Chủ nhân học bổng Andrew 2012

“You can get it if you really want” (Bạn sẽ đạt được nếu thật sự muốn) là lời chia sẻ của Nguyễn Anh Tuấn một trong bốn tân chủ nhân học bổng Hoàng tử Andrew năm nay.